Termin miesięczny i 30-dniowy- czym się różnią?

Terminy miesięczny oraz 30 dniowy na gruncie prawa cywilnego, choć intuicyjnie podobne, nie są tożsame. Osoby nie mające na co dzień do czynienia z prawem często stosują je zamiennie. Konsekwencję tego mogą być brzemienne w skutki.

W naszych artykułach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na odmienność w liczeniu tych terminów, np. w naszym artykule na temat zawieszenia egzekucji w wyniku ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z brzemieniem art. 111 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Z zastrzeżeniem że jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Z racji tego, iż jest to serwis dotyczący prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, wyjaśnienia tej kwestii dokonamy na przykładzie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Przykładowo: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał dnia 6  maja 2015 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki X. Postanowienie to obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2015 r.. W postanowieniu Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W powyższej sytuacji termin rozpoczyna bieg 21 maja 2015 r., zgodnie bowiem z art. 111 KC przy obliczaniu terminu nie bierze się pod uwagę pierwszego dnia w którym dokonano obwieszczenia. Jest to zdarzenie które stanowi początek terminu oznaczonego w dniach.

Termin 30 dni upłynie w tej sytuacji 19 czerwca 2015 r..

Jak wyglądałby upływ terminu jeśli ustawodawca zmienił przepisy prawa upadłościowego ?

Wyobraźmy sobie sytuację w której termin wyznaczony przez przepisy Prawa upadłościowego wynosiłby jeden miesiąc. W  swoim postanowieniu Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wezwałby wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG ?

W tej alternatywnej sytuacji, należałoby zastosować art. 112 Kodeksu cywilnego który stanowi, iż termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było termin upłynie w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin miesięczny w tym przypadku upłynąłby 20 czerwca 2017 r.

Jak widać na powyższym przykładzie termin miesięczny i trzydziestodniowy, różnią się w sposób zasadniczy. Należy o tym pamiętać, przy zgłaszaniu swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi. Termin przewidziany przez przepisy Prawa upadłościowego wynosi obecnie 30 dni!

 

Fot. Dafne Cholet, lic. CC BY 2.0

Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *