Duże zmiany w procedurze przygotowanej likwidacji „pre-pack”

Od 24.03.2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przygotowanej likwidacji, tzw. „pre-pack”.

Czym jest tzw. pre-pack?

Procedura przygotowanej likwidacji majątku upadłego tzw. „pre-pack” polega na sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na warunkach określonych we wniosku dołączonym do wniosku o ogłoszenie upadłości. Przygotowana likwidacja, której celem jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego, to stosunkowo nowa instytucja prawa upadłościowego. Wprowadzona w 2016 roku cieszy się coraz większą popularnością. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić uregulowania, które mają usprawnić procedurę przygotowanej likwidacji i położyć większy nacisk na dbałość o interesy wierzycieli.

Jakie zmiany?

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Do kluczowych zmian należy zaliczyć wydłużenie terminu do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Przed wprowadzeniem zmian, zgodnie z art. 56a p.u. taki wniosek mógł zostać złożony wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów uczestnik postępowania (zgodnie z art. 26 ust. 1 p.u. uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz dłużnik) będzie uprawniony do złożenia wniosku o „pre-pack” w toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że po pierwsze wniosku tego nie musi złożyć ten sam podmiot, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości, po drugie termin jego złożenia będzie się mieścił w ramie czasowej od wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości do uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Powyższe zmiany umożliwią złożenie takiego wniosku dłużnikowi, który sam nie wnosił o ogłoszenie upadłości. Będzie to możliwe np. w odpowiedzi na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości lub później w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości. Co istotne, wniosek „pre-pack” może być wnioskiem ewentualnym zgłoszonym na wypadek gdyby sąd ogłosił jego upadłość pomimo przeciwnego stanowiska dłużnika,.

Powyższe rozwiązanie skutkuje również wprowadzeniem uprawnienia do złożenie zażalenia na oddalenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie tylko przez wnioskodawcę, ale też dłużnika, który nie będąc wnioskodawcą może nie zgadzać się z oddaleniem wniosku (art. 56d ust. 2 p.u.)

Wadium

Nowym rozwiązaniem jest również wprowadzenie obowiązku wpłaty przez potencjalnego nabywcę wadium w wysokości 1/10 oferowanej ceny. Do wniosku „pre-pack” należy dołączyć dowód wpłaty przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku wadium. W wypadku wielości wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży, każdy z oferentów jest zobowiązany do uiszcza wadium. Sankcją za niewykonanie powyższego jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wadium to podlega zwrotowi w przypadku nie uwzględnienia wniosku. Regulacja ta ma na celu eliminowanie sytuacji, gdy we wnioskach o sprzedaż w trybie przygotowanej likwidacji jako nabywcy są wskazywane podmioty, które nie mają środków na zapłatę ceny. Jak pokazuje praktyka częstym przypadkiem jest składanie wniosków, w których nabywcą jest spółka celowa o niskim kapitale zakładowym. Taka sytuacja prowadzi nierzadko do oddalania przez sądy wniosków „pre-pack” z uwagi na wątpliwości dotyczące wypłacalności takich podmiotów, pomimo że nie stanowi to przesłanki ustawowej do oddalenia takiego wniosku. Nie można jednak pomijać faktu, że brak możliwości uiszczenia ceny po zatwierdzeniu warunków sprzedaży przez nabywcę wskazanego we wniosku powoduje niepotrzebne wydłużenie postępowania o ogłoszenie upadłości i dodatkowe koszty. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z winy nabywcy, syndyk zachowuje wadium.

Obwieszczenie

Dla zwiększenia efektywności i transparentności postępowania o zatwierdzenie wniosku „pre-pack” ustawodawca  przewidział, że złożenie wniosku o sprzedaż w ramach przygotowanej likwidacji będzie podlegało obowiązkowemu obwieszczeniu. Dzięki temu uregulowaniu fakt złożenia wniosku będzie powszechnie znany, co umożliwi zgłoszenie w tej samej procedurze innych wniosków i ewentualne przeprowadzenie licytacji.

Zabezpieczenie wierzycieli

Dodatkowo dla ochrony interesów wierzycieli, którzy mają ustanowione na swoją rzecz zabezpieczenia na majątku dłużnika, wprowadzono wymóg dołączenia do wniosku listy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika, a także odpisów wniosku dla znanych wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika.

Tymczasowy nadzorca sądowy

Trzeba mieć na uwadze, że  w przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego, co ma gwarantować sprawne i transparentne przeprowadzenie procedury przygotowanej likwidacji.

Sprawniejsze przejęcie przedsiębiorstwa upadłego

Ustawodawca przewidział również rozwiązania dotyczące przyspieszenia zawarcia umowy z nabywcą oraz umożliwienia mu szybszego przejęcia zarządzania nad przedsiębiorstwem.

Pre-pack również w upadłości konsumeckiej

Warto zauważyć, że projekt przewiduje również możliwość skorzystania z procedury przygotowanej likwidacji w przypadku upadłości konsumenckiej, co do tej pory było niemożliwe.

 

 

 

Komentarze

  Łukasz
  27 kwietnia 2020 - 11:34

  Dzień dobry,

  Co w przypadku postępowań wszczętych przed wejściem w życie tych nowych przepisów? Jeżeli początkiem tego roku do sądu składany był wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, który ma nieruchomość o znacznej wartości, to czy można teraz złożyć wniosek o pre-pack?

   Barbara Miziołek
   12 maja 2020 - 12:11

   W przypadku, gdy wniosek złożono przed 24 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Zostało to wskazane w przepisach przejściowych do ustawy zmieniającej Prawo Upadłościowe. Dłużnik, który złożył wniosek może próbować zmienić swoj pierwotny wniosek i rozszerzyć go o wniosek o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji, jednakże wynika to bardziej z praktyki spotykanej w niektórych sądach upadłościowych i nie jest przesądzone, że taka zmiana wniosku zostanie dopuszczona.

    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *