„Tarcza antykryzysowa” wsparciem w walce ze skutkami koronawirusa – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Wprowadzony przez rząd program pomocy w walce ze skutkami koronawirusa tzw. "Tarcza antykryzysowa" oferuje szereg rozwiązań mających wesprzeć przedsiębiorców w kryzysie gospodarczym. Jedną  propozycji jest dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy jest mikro-, małym-, średnim, czy dużym przedsiębiorcą może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek do ZUS po spełnieniu określonych wymogów. Co istotne, dofinansowanie nie będzie dotyczyło tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także zleceniobiorców lub pracujących na podstawie umów o świadczenie usług, o ile z tego tytułu zatrudniony podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 15% w okresie łącznych 2 miesięcy lub 25% w okresie 1 miesiąca względem miesiąca poprzedniego.

Kolejnym warunkiem jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników. Szczegóły dotyczące wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy należy ustalić w porozumieniu z zatrudnionymi.

Wysokość dofinansowania jest limitowana i wynosi:

  1. przy przestoju – maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. przy ograniczeniu wymiaru czasu pracy – maksymalnie połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, przy czym etat można obniżyć o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu.

Udzielenie wsparcia w formie dofinansowania wynagrodzenia jest obostrzone obowiązkiem zachowaniem miejsc pracy – przedsiębiorca nie może wypowiadać umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń, jak i przez 3 miesiące następujące bezpośrednio po okresie dofinansowania.

Uzyskanie pomocy wymaga złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy, z którym następnie przedsiębiorca zawiera umowę o wypłatę świadczeń. Maksymalny czas otrzymywania pomocy z FGŚP to 3 miesiące od daty podpisania umowy. Wnioski o pomoc mają być rozpatrywane według kolejności ich wpływu, a pomoc udzielana do wyczerpania środków.

Dofinansowanie w drodze umowy ze Starostą

Innym proponowanym rozwiązaniem jest dofinansowanie poprzez zawarcie umowy ze Starostą. Ten rodzaj pomocy jest skierowany wyłącznie do mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz średnich przedsiębiorców. Podobnie, jak w przypadku dofinansowanie z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń i składek do ZUS będzie obejmowało także zleceniobiorców lub pracujących na podstawie umów o świadczenie usług, o ile z tego tytułu zatrudniony podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30%. Wymiar dofinansowania wynagrodzeń i składek do ZUS jest uzależniony od wysokości spadku obrotów

Dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy i jest wypłacane miesięcznie. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy okresowi dofinansowania.

W celu otrzymania dofinansowania trzeba będzie złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, zawrzeć umowę ze starostą oraz składać miesięcznie informację o stanie zatrudnienia. Należy mieć na uwadze, że nabór wniosków jest ograniczony w czasie.

Co istotne, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Więcej informacji nahttp://koronawirus.koniecznywierzbicki.pl/

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *