Niewypłacalny pracodawca – co może pracownik?

Co mogę zrobić, jeżeli wiem że mój pracodawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości albo upadłość została już ogłoszona?

Jeżeli pracodawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i zalega z wypłatą zaległości na rzecz pracowników, istnieje możliwość złożenia wniosku do marszałka województwa o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych. Taka zaliczka ma dwa ważne ograniczenia:

  • wypłacana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu wypłaty zaliczki,
  • zabezpieczeniem objęte są wypłaty za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Niewypłacalność pracodawcy

Złożenie takiego wniosku wymaga przedstawienia dokumentów przez pracownika. Należy oświadczyć o pozostawaniu w stosunku pracy oraz wysokości niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Ponadto należy uprawdopodobnić fakt wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub dowieść faktu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą być wypłacone pracownikowi, jeżeli jego pracodawca znajduje się w stanie niewypłacalności. Niewypłacalność jest definiowana jako sytuacja, w której ogłoszona zostanie upadłość pracodawcy lub otwarte zostanie postępowanie restrukturyzacyjne. Wypłaty mogą nastąpić również, jeżeli oddalony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Podstawowym roszczeniem, które podlega zaspokojeniu ze środków Funduszu, jest przysługujące pracownikowi należności główne (a więc nie odsetki) z tytułu wynagrodzenia za pracę. 

Wnioski mogą być indywidualne lub zbiorcze (składane przez pracodawcę). We wnioskach zbiorczych należy tez szczegółowo wykazać wysokość należnych składek ZUS. Dużym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z elektronicznego generatora wniosków na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Umożliwia on kompletne wypełnienie wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami.

Fot. Jim Leach, lic. CC BY-ND 2.0

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *