Dalsze ulgi i zwolnienia z ZUS w związku z walką z COVID-19

Tarcza Antykryzysowa 2.0 przewiduje dalsze ulgi w płatnościach składek do ZUS. Przede wszystkim też został rozszerzony krąg firm, które mogą skorzytsać ze środków pomococwych w zakresie składek ZUS.

Aktualnie istnieją następujące możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

– zwolnienie w zakresie opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla przedsiębiorców, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Zwolnienie z ZUS przysługuje za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także za pracowników.

Warunkiem uzyskania zwolnienia przez samozatrudnionego, jest uzyskanie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychodu nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

– przedsiębiorcy, którzy zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek za miesiące od marca do maja 2020 roku.

Warto zauważyć, że pomimo, iż przepisy wprost odnoszą się do nieopłaconych składkach, to podmioty, które zapłaciły składki za marzec będą mogły żądać zwrotu pieniędzy, jeżeli były uprawnione do zwolnienia i złożą ztosowny wniosek obejmujący marzec. Podstawą do zwrotu wpłaconych do ZUS należności są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w których uregulowana jest kwestia rozliczenia nadpłaty składek. Zgodnie z tym przepisem nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot tych składek. W konsekwencji płatnik, który złożył do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek, a jednocześnie uregulował należności za marzec, ma dwie opcje. Może nie podejmować żadnych działań, a wtedy organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek, bądź złożyć wniosek o zwrot opłaconych składek. 

Kolejną formą pomocy jest odroczenie terminu płatności składek ZUS oraz rozłożenie płatności na raty. Istotne jest, że przepisy dopuszczają możliwość zwolnienia z opłaty prolongacyjnej, którą pobiera się przy odroczeniu terminu płatności lub układzie ratalnym. Uzyskanie tej ulgi możliwe jest po złożeniu stosownego wniosku. Dodatkowo można złożyć także wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w uiszczaniu składek ZUS wskazując jako przyczynę opóźnienia w płatności względy gospodarcze związane z wystąpieniem COVID-19.

 

Więcej informacji na o środkach pomocowych z Tarczy Antyzkryzysowej na: http://koronawirus.koniecznywierzbicki.pl/

 

fot. Austin Distel

 

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *