Przyspieszone postępowanie układowe-charakterystyka

Czym różni się „zwykłe” postępowanie układowe od przyspieszonego postępowania układowego? Czy są jakieś wymogi, które muszą być spełnione, żeby przeprowadzić przyspieszone postępowanie układowe?

Istota przyspieszonego postępowania układowego.

Przyspieszone postępowanie układowe, wobec założeń twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ma być szybkim sposobem na regulację przez przedsiębiorcę swojego zadłużenia, trwającym nie dłużej niż 2-3 miesiące. Z tego względu, w stosunku do regulacji „zwykłego” postępowania układowego, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kilku dodatkowych wymagań, mających na celu przyspieszenie całego procesu przy jednoczesnej ochronie interesów wierzycieli.

Wierzytelności sporne.

Do otwarcia przyspieszonego postępowania upadłościowego, może dojść tylko w sytuacji, w której wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem, stanowią nie więcej niż 15% sumy wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Wierzytelności sporne to wierzytelności, co do których wierzyciel i dłużnik zmierzający do restrukturyzacji nie są zgodni czy przysługują wierzycielowi. Są to przede wszystkim te wierzytelności co do których:

  • dłużnik został wezwany do spełnienia świadczenia,
  • zawezwano dłużnika do próby ugodowej,
  • wytoczono przed sąd powództwo przeciwko dłużnikowi albo podniesiono zarzut potrącenia w sprawie wszczętej przez dłużnika,
  • co do której toczy się postępowanie przed sądem polubownym,
  • wierzytelność co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenie.

Zarazem wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem to wierzytelności, które:

  • zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności,
  • zostały stwierdzone tytułem egzekucyjnym, a następnie przedłożone sędziemu – komisarzowi na zgromadzeniu wierzycieli.

Przyspieszone postępowanie układowe – wymagania formalne wniosku.

Wymagania co do treści i formy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zasadniczo nie różnią się wymagań wniosku o ogłoszenie upadłości. Dodatkowym wymogiem jest konieczność złożenia razem z wnioskiem odpisów propozycji układowych dla wszystkich wierzycieli oraz wykazu wierzytelności spornych.

Złożenie propozycji układowych jest konieczne dla jak najszybszego wyznaczenia zgromadzenia i powiadomienie wierzycieli, co ma prowadzić do przyspieszenia całego postępowania. Jednocześnie, wykaz wierzytelności spornych pozwala stwierdzić, czy rzeczywiście została spełniona wyżej opisana przesłanka procentowego udziału wierzytelności spornych we wszystkich wierzytelnościach.

Przed złożeniem wniosku, należy również uiścić zaliczkę na wydatki związane z postępowaniem. Zaliczka jest równa wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4251,21 zł.). Dowód płatności należy dołączyć do wniosku, podobnie jak dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1000 zł.

Przebieg postępowania.

Rozpoznając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sąd nie wyznacza rozprawy i jest ograniczony do oparcia swojego rozstrzygnięcia jedynie o dokumenty dołączone do wniosku. W sytuacji, w której na ich podstawie nie ma możliwości podjęcia jednoznacznej decyzji, sąd jest zobowiązany do oddalenia wniosku. Ustawa przewiduję tygodniowy termin, w którym sąd powinien wydać postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania lub o oddaleniu wniosku. Jest to jednak jedynie termin instrukcyjny, tak więc jego niedochowanie nie skutkuję wadliwością rozstrzygnięcia.

W przeciwieństwie do „zwykłego” postępowania upadłościowego, w postępowaniu przyspieszonym nie sporządza się spisu inwentarza. Jego rolę zasadniczo spełnia wykaz majątku wraz z oszacowaniem przedłożony przez dłużnika.

Nadzorca sądowy, w przeciągu 2 tygodni od otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, sporządza plan restrukturyzacyjny – uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika – spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Termin ten jest zdecydowanie krótszy od tego wyznaczonego w „zwykłym” postępowaniu układowym. W tym trybie, nadzorca sądowy jest zobligowany do złożenia planu restrukturyzacyjnego uwzględniającego propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, w terminie 30 dni od otwarcia postępowania układowego.

Kolejną czynnością podejmowaną niezwłocznie po złożeniu przez nadzorcę sądowego wyżej wskazanych dokumentów jest wyznaczenie przez sędziego – komisarza terminu zgromadzenia wierzycieli, w celu głosowania nad układem.

Jak widać, brzmienie obowiązujących przepisów Prawa restrukturyzacyjnego ma motywować sądy do sprawnego prowadzenia tego rodzaju postępowań. Czas pokaże, na ile te postulaty zostaną zrealizowane w praktyce.

 

Fot. Flazingo Photos,  lic. CC BY 2.0

Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *