Termin miesięczny i 30-dniowy- czym się różnią?

Terminy miesięczny oraz 30 dniowy na gruncie prawa cywilnego, choć intuicyjnie podobne, nie są tożsame. Osoby nie mające na co dzień do czynienia z prawem często stosują je zamiennie. Konsekwencję tego mogą być brzemienne w skutki.

W naszych artykułach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na odmienność w liczeniu tych terminów, np. w naszym artykule na temat zawieszenia egzekucji w wyniku ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z brzemieniem art. 111 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Z zastrzeżeniem że jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Z racji tego, iż jest to serwis dotyczący prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, wyjaśnienia tej kwestii dokonamy na przykładzie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Przykładowo: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał dnia 6  maja 2015 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki X. Postanowienie to obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2015 r.. W postanowieniu Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W powyższej sytuacji termin rozpoczyna bieg 21 maja 2015 r., zgodnie bowiem z art. 111 KC przy obliczaniu terminu nie bierze się pod uwagę pierwszego dnia w którym dokonano obwieszczenia. Jest to zdarzenie które stanowi początek terminu oznaczonego w dniach.

Termin 30 dni upłynie w tej sytuacji 19 czerwca 2015 r..

Jak wyglądałby upływ terminu jeśli ustawodawca zmienił przepisy prawa upadłościowego ?

Wyobraźmy sobie sytuację w której termin wyznaczony przez przepisy Prawa upadłościowego wynosiłby jeden miesiąc. W  swoim postanowieniu Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wezwałby wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG ?

W tej alternatywnej sytuacji, należałoby zastosować art. 112 Kodeksu cywilnego który stanowi, iż termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było termin upłynie w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin miesięczny w tym przypadku upłynąłby 20 czerwca 2017 r.

Jak widać na powyższym przykładzie termin miesięczny i trzydziestodniowy, różnią się w sposób zasadniczy. Należy o tym pamiętać, przy zgłaszaniu swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi. Termin przewidziany przez przepisy Prawa upadłościowego wynosi obecnie 30 dni!

 

Fot. Dafne Cholet, lic. CC BY 2.0

Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *